تاکید ما بر تضمین آینده ورزشکاران استمحمدرضا ذره، در گفت‌وگو با خبرنگا فسیل، در مورد رشته کیک بوکسینگ واکو گفت: این رشته در بین تمام رشته های مربوط به کیک بوکسینگ، تنها رشته جهانی معتبر و مورد تایید کمیته المپیک آسیایی است. چندین نوع کیک بوکسینگ داریم که چند نوع از آن، فقط در ایران ساخته شده و محدود به ایران است. چند نوع کیک بوکسینگ دیگر را نیز داریم که چندین کشور در دنیا در آن فعالیت می کنند.

وی افزود: نکته ای که برای ما بسیار مهم است، این است که وقتی یک نفر در رشته کیک بوکسینگ واکو به مدالی جهانی دست می یابد، به عنوان یک قهرمان ملی مطرح می شود. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، مسابقات داخل سالن ترکمنستان برگزار شد که کیک بوکسینگ واکو در آن، در کنار رشته های المپیکی حضور داشت، ورزشکاران ایران در این مسابقات به موفقیت دست یافتند و وزارت ورزش نیز این بازیکنان را به عنوان قهرمان ملی معرفی کرد.

مسئول کمیته کیک بوکسینگ واکو اصفهان تاکید کرد: در وزارت ورزش فقط برخی از رشته ها، مورد تایید برای قهرمانی ملی هستند اما اگر مدال آوران رشته های مورد تایید کمیته المپیک آسیایی و جهانی به عنوان قهرمان ملی شناخته شوند و تسهیلات وزارت ورزش به آن ها تعلق گیرد برای آینده این ورزشکاران تعیین کننده خواهد بود.

مسئول کمیته کیک بوکسینگ واکو خاطرنشان کرد: چیزی که بسیار بر روی آن تاکید داشتیم، تضمین آینده ورزشکاران این رشته است. کیک بوکسینگ واکو کاملا با مقررات پیش می رود و حتی قرارداد ضد دوپینگ را امضا کرده چرا که ورزشکاران باید از دوپینگ دور باشند. آقای نصیری، رئیس کمیته کیک بوکسینگ واکو ایران، ریاست کمیته واکو آسیا را بر عهده دارد و نایب رئیسی کمیته جهانی این رشته نیز بر عهده وی است. این مسئله به ما کمک می کند که در سطح جهانی بهتر ظاهر شویم و قهرمانان بیشتری در این رشه پرورش دهیم.