دانش بنیان کردن اقتصاد از مهم‌ترین محورهای فعالیت جهاد دانشگاهی است

دانش بنیان کردن اقتصاد از مهم‌ترین محورهای فعالیت جهاد دانشگاهی است
دانش بنیان کردن اقتصاد از مهم‌ترین محورهای فعالیت جهاد دانشگاهی است