صوت / بسته نیوزی ۱۰ اردیبهشت ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۱۰ اردیبهشت ۹۷


بسته نیوزی ۱۰ اردیبهشت ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.