صوت / بسته نیوزی ۱۵ فروردین ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۱۵ فروردین ۹۷


بسته نیوزی ۱۵ فروردین ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.