صوت / بسته نیوزی ۲۲ فروردین ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۲۲ فروردین ۹۷


بسته نیوزی ۲۲ فروردین ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.