صوت / بسته نیوزی ۲۳ تیر ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۲۳ تیر ۹۷


 بسته نیوزی ۲۳ تیر ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۲۳ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار و گوینده: میثم خدمتی