صوت / بسته نیوزی ۲۹ فروردین ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۲۹ فروردین ۹۷


بسته نیوزی ۲۹ فروردین ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.