صوت / بسته نیوزی ۵ تیر ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۵ تیر ۹۷


بسته نیوزی ۵ تیر ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۵ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.