صوت / بسته نیوزی ۹ اردیبهشت ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۹ اردیبهشت ۹۷


بسته نیوزی ۹ اردیبهشت ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.