صوت / بسته نیوزی ۹ خرداد ۹۷

صوت / بسته نیوزی ۹ خرداد ۹۷


بسته نیوزی ۹ خرداد ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «فسیلبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۹ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار: فاطمه کریمخان  / گوینده: معصومه محمدپور