طعم تلخ حذف و حسرت/ می خواهیم به شما افتخار کنیم
طعم تلخ حذف و حسرت/ می خواهیم به شما افتخار کنیم