مرکز آموزش و پژوهش مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتتاح شد

مرکز آموزش و پژوهش مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتتاح شدمرکز آموزش و پژوهش مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

به گزارش فسیل، حدود دو میلیارد تومان اعتبار صرف افتتاح این پروژه در دو طبقه شده است.

این مجموعه به منظور بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مهارت‌های بالینی طراحی شده و شامل واحد موزش مجازی (استدیو مجازی و کتابخانه الکترونیکی)، واحد داروخانه، واحد برگزاری کارگاه‌ها، واحد آموزش بیمارستان شبیه سازی شده و برگزاری آزمون‌های عینی ساختارمند و واحد پژوهش است.

طراحی و ساخت این مجموعه از اوایل سال ۹۴ شروع شده و در اواخر سال گذشته به پایان رسید.

انتهای پیام