مسئولین دین خود به نماز جمعه را ادا کرده‌اند؟مسئولین دین خود به نماز جمعه را ادا کرده‌اند؟