مهره های شطرنج استان بار دیگر به گلشنی سپرده شدبه گزارش خبرنگار فسیل، مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان اصفهان برای انتخاب رییس چهار ساله آینده این هیئت از ساعت ۱۱ امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در محل سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد.

حسین گلشنی که تنها کاندید این انتخابات بود و در هشت سال گذشته نیز ریاست هیئت شطرنج استان اصفهان را بر عهده داشته است، پس از پایان فرآیند رای گیری با کسب ۱۴ رای موافق و یک رای سفید، برای چهار سال دیگر به ریاست هیئت شطرنج استان اصفهان انتخاب شد.

انتخابات دوره گذشته این هیئت هفتم اردیبهشت ماه سال ۹۳ برگزار شده بود که حسین گلشنی در این انتخابات نیز با کسب اکثریت آرا برای چهار سال ریاست شطرنج استان را برعهده گرفته بود.