ناآرامی ارتش زرد و فروش در صورت عدم خروش!    
ناآرامی ارتش زرد و فروش در صورت عدم خروش!