کمیته استیناف فدراسیون تجدید نظر خواهی سپاهان را رد کردبه گزارش خبرنگار فسیل، پس از رای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به شماره ۲۶۱/۱۷۳۱۶/۳۳مورخ ۹۶/۱۰/۱۷ مبنی بر پرداخت مبلغ ۵/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت قرارداد و ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق عبداله کرمی با وکالت  بهروز جوانمردی، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان را مردود اعلام و رای کمیته تعیین وضعیت عینا تایید کرد.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از درخواست تجدید نظر خواهی نسبت به تعدادی از آرای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون ،کمیته استیناف به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

۱-تجدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال نسبت به رای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به شماره ۱۶۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ (پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق معصومه فرید غلامی) مردود اعلام و رای کمیته تعیین وضعیت عینا تایید شد.

۲-تجدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نسبت به رای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به شماره ۲۶۱/۱۷۳۱۶/۳۳مورخ ۹۶/۱۰/۱۷ (پرداخت مبلغ ۵/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت قرارداد و ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت هزینه دادرسی در حق عبداله کرمی با وکالت  بهروز جوانمردی) مردود اعلام و رای کمیته تعیین وضعیت عینا تایید شد.

۳-تجدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان نسبت به رای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به شماره ۱۲۶ مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ (پرداخت مبلغ ۸۲۳/۹۲۸/۵۸۳ ریال بابت قرارداد و ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق علی یونس المشیری) مردود اعلام و رای کمیته تعیین وضعیت عینا تایید شد.