5 مصدوم حاصل واژگونی پیکان در محور «امیدیه – ماهشهر»5 مصدوم حاصل واژگونی پیکان در محور «امیدیه – ماهشهر»